Obchodní podmínky

1/ Provozovatelem serveru art-cabinet.com je obchodní společnost MOBY CV, s.r.o., Kostelní 53, 431 11 Jirkov, IČ: 25030493, DIČ: CZ25030493 (dále jen provozovatel).

2/ art-cabinet.com je internetový server, který je určen k nabídce a prodeji zboží a k poskytování informací o jednotlivých autorech či předmětech. Obrázky, videa a texty podléhají ochraně autorských práv a nesmějí být bez písemného souhlasu provozovatele používány, rozšiřovány či jinak zpracovávány.

3/ Server art-cabinet.com provádí prodej či zprostředkování prodeje především předmětů, které jsou či se přibližují kulturním hodnotám anebo jsou předmětem sběratelského zájmu.

4/ Prodej předmětů je vždy za pevnou cenu a pro uživatele je tato cena konečná. Poštovné se stanovuje zvlášť a je vždy vypočítáváno z ceníku České pošty a jejím plátcem je vždy kupující. Po objednávce daného předmětu bude kupujícímu vždy zaslána cena poštovného.

5/ Při nákupu na serveru art-cabinet.com je podmínkou vyplnění objednacího formuláře. Řádným vyplněním tohoto formuláře a zpětným potvrzením provozovatele o přijetí dodaných údajů se žadatel stává plnohodnotným nakupujícím serveru art-cabinet.com a prohlašuje, že bezvýhradně souhlasí s obchodními podmínkami.

6/ Při používání internetových stránek jsou zjišťovány údaje, které slouží ke vzájemné komunikaci, ke statistickým účelům a ke zlepšení úrovně serveru. Uživatel souhlasí, že jím sdělená data - především jméno, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, mohou být shromažďována, ukládána a užívána za účelem účetnictví a k vlastním marketingovým účelům a k realizaci platebního styku. Provozovatel se zavazuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté uživateli bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami tohoto serveru. Dále se provozovatel zavazuje, že s výjimkou případů, které jsou určeny zákonem, neposkytne třetím osobám osobní údaje uživatelů.

7/ Provozovatel si vyhrazuje právo, že v okamžiku kdy zjistí, že uváděná data žadatele jsou nepravdivá či zkreslená, odmítnout jej. Provozovatel má spolu s rozhodováním o schválení uživatele též právo vyloučit uživatele či prodej v případě porušení zákona, daných podmínek, dobrých mravů nebo jiných závažných důvodů.

8/ Platby je možné provádět přes bankovní účet, dobírkou, v hotovosti, popřípadě dle vzájemné dohody. Lze využít služby PayPal, která je však zpoplatněna 3% které se připočítají ke konečné ceně.

9/ Provozovateli přináleží provizní odměna za uskutečněnou transakci. Její výše je stanovena na 15 % včetně DPH, z ceny prodaného předmětu. Tato platba je vždy k tíži prodávajícího. Poštovné nemá žádný vliv na tuto provizní platbu. Zakoupený předmět má kupující za povinnost zaplatit do 10ti dnů od zakoupení. V případě, že tak neučiní bez řádného zdůvodnění, provozovatel si vyhrazuje právo tohoto uživatel vyřadit a zakázat mu jakýkoliv nákup na serveru art-cabinet.com.

10/ Žadatel o prodej se zavazuje, že na vlastní náklady zajistí dopravu předmětu do sídla firmy MOBY CV, s.r.o., Kostelní 53, 431 11 Jirkov a nebo po dohodě lze tyto předměty převzít osobně, např. v Praze.

11/ Při případné reklamaci zakoupeného zboží je provozovatel vždy prostředníkem mezi kupujícím a prodávajícím a v žádném případě nenese odpovědnost za vady, špatný popis prodávaného předmětu, atd. Provozovatel má vždy zájem na vzájemné dohodě. V případě nemožnosti dohody se veškeré spory řeší dle platných zákonů České republiky.

English version:

1/ The operator of the art-cabinet.com server is MOBY CV s.r.o., Kostelní 53, 431 11 Jirkov, Company Identification No. 25030493, Tax Identification No. CZ25030493 (the "operator").

2/ art-cabinet.com is an internet server intended for the offer and sale of goods and the provision of information about individual artists or items and its scope will expand. Pictures, videos, and text are protected by copyright and may not be used, distributed or otherwise processed without the written consent of the operator.

3/ art-cabinet.com sells or brokers the sale of items of cultural value and collectibles.

4/ The sales prices are always fixed and the prices are final. Shipping costs are determined separately and are always calculated according to the pricelist of Czech Post, which is published on the website of Czech Post, and the payer is always the buyer. After ordering the item the price of postage will always be sent to the buyer.

5/ A contact form must be filled in when shopping on art-cabinet.com. Upon proper completion of the registration form and acknowledgment of receipt of submitted data by the operator, the applicant becomes a full-fledged buyer on art-cabinet.com and declares that he unconditionally agrees with the terms and conditions.

6/ When using the website data is collected for the purpose of mutual communications, for statistical purposes and to improve the level of the server. The user agrees that the data he has shared (i.e. name, address, telephone number, email address) may be collected, stored and used for the purpose of accounting and marketing purposes, and for the implementation of payment. The operator agrees that all personal data provided by users will be used only for purposes related to the services of this site. Furthermore, the operator shall not provide the personal data to third parties, except in cases determined by
law.

7/ The operator reserves the right to reject data from the applicant that it discovers to be false or distorted. The operator, together with the decision on the approval of the user, also has the right to exclude the user or sale in case of a violation of the law or these terms and conditions, good conduct or other serious reasons.

8/ Payments can be made through bank accounts, cash on delivery, in person or by mutual agreement. Payments can be made using PayPal, which is subject to a 3% surcharge on the final price.

9/ The operator receives a commission for the transaction. The amount of the commission is 15% of the price of the sold item, including VAT. This payment is always borne by the seller. The cost of shipping has no effect on the commission payment. The buyer is obliged to pay for purchased items within 10 days of purchase. If the buyer does not do so without good reason, the operator reserves the right to disable this user and ban him from making any purchases on art-cabinet.com.

10/ If purchased goods are returned, the operator is always the mediator between the buyer and the seller and in no case can be held responsible for any defects, incorrect description of the sold item, etc. The operator is always interested in reaching a mutual agreement. If no agreement can be reached, all disputes shall be resolved in accordance with the applicable laws of the Czech Republic.

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek.

Spravovat cookies